Uncategorized

Prava i propisi

Pravilnik o oslobađanju plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

Na temelju članka 63a. stavak 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04. i 138/06), ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ministrice nadležne za obitelj, branitelje i međugeneracijsku solidarnost i ministra nadležnog za zdravstvo i socijalnu skrb, donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje postupak i način ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) kao i oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.), (u daljnjem tekstu: cestarina).

(2) Ovim Pravilnikom se propisuju isprave kojima se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade, te postupak i način ostvarivanja prava temeljem naljepnice kojom se označava osobni automobil u vlasništvu osobe iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ovim Pravilnikom se propisuju isprave kojima se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanja cestarine, te postupak i način ostvarivanja prava temeljem potvrde/smart kartice koja se izdaje podnositelju zahtjeva za oslobađanje plaćanja cestarine.

(4) Ovim Pravilnikom se propisuje značenje, oblik, sadržaj, boja, dimenzije i mjesto postavljanja naljepnice, te oblik i sadržaj potvrde/smart kartice iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Članak 2.

(1) Pravo na neplaćanje godišnje naknade i pravo na oslobađanje plaćanja cestarine imaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više (u daljnjem tekstu: osobe s invaliditetom).

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se temeljem rješenja koji donosi Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a na zahtjev osobe s invaliditetom.

(3) Prava iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, u jednoj kalendarskoj godini.

(4) Osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo iz stavka 1. ovoga članka samo ako je osobni automobil propisano označen naljepnicom iz članka 1. stavak 2. ovoga Pravilnika, odnosno uz predočenje potvrde/smart kartice iz članka 1. stavak 3. ovoga Pravilnika.

(5) Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine vrijedi samo kada osobnim automobilom upravlja osoba s invaliditetom ili se osoba s invaliditetom nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom vlasništvu.

II. PRAVO NA OSTVARIVANJE PRAVA NA NEPLAĆANJE GODIŠNJE NAKNADE

Članak 3.

(1) Naljepnicu iz članka 1. stavak 2. ovoga Pravilnika izdaje stručna organizacija koja obavlja stručnotehničke poslove vezane uz rad stanica za redovne i preventivne tehničke preglede vozila kao javne ovlasti temeljem propisa o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: stručna organizacija).

(2) Stručna organizacija iz stavka 1. ovoga članka, izdaje naljepnicu temeljem rješenja Ministarstva.

(3) Osoba s invaliditetom plaća naljepnicu u iznosu od 17,00 kuna stručnoj organizaciji iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Naljepnica je okruglog oblika promjera 6 cm. Plave je boje s obrubom bijele boje širine 5 mm, a u sredini je ucrtan međunarodni simbol pristupačnosti, ispod kojeg se nalazi serijski/jedinstveni broj naljepnice.

(2) Naljepnica se lijepi u donji lijevi kut unutarnje strane vjetrobranskog stakla osobnog automobila.

(3) Naljepnicu postavlja stanica za tehnički pregled vozila.

(4) Naljepnica je jedinstvena za cijelo područje Republike Hrvatske i mora imati zaštitni kod i serijski broj.

(5) Naljepnica je prikazana na crtežu u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio (Prilog 1).

Članak 5.

Ukoliko se prilikom postupka tehničkog pregleda utvrdi da je osobni automobil označen naljepnicom, a vlasnik nema pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade, stanica za tehnički pregled dužna je ukloniti naljepnicu, te o tome obavijestiti Ministarstvo.

Članak 6.

(1) Stručna organizacija vodi upisnik o izdanim naljepnicama.

(2) Upisnik o izdanim naljepnicama stručna organizacija dostavlja Ministarstvu jednom mjesečno.

III. PRAVO NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA CESTARINE

Članak 7.

(1) Potvrdu/smart karticu iz članka 1. stavak 3. ovoga Pravilnika izdaju Hrvatske autoceste d.o.o., na temelju rješenja Ministarstva i priložene fotografije, te preslike osobne iskaznice.

(2) Osoba s invaliditetom plaća potvrdu/smart karticu u iznosu od 20,00 kuna Hrvatskim autocestama d.o.o., kada osobno preuzima potvrdu/smart karticu.

(3) Kod dostave potvrde/smart kartice putem pošte, osoba s invaliditetom plaća Hrvatskim autocestama d.o.o., potvrdu/smart karticu u iznosu 37,50 kuna.

Članak 8.

(1) Potvrda/smart kartica iz članka 7. stavak 1. ovoga Pravilnika ima pravokutni oblik, dimenzija 85×55 mm i plave je boje.

(2) Prednja strana potvrde/smart kartice na gornjem dijelu ima upisan tekst »POTVRDA OSOBE S INVALIDITETOM«. Na lijevoj strani otisnuta je fotografija osobe s invaliditetom dimenzije 2.5×3.0 cm, ime i prezime osobe s invaliditetom i jedinstveni broj potvrde/smart kartice. U donjem dijelu upisani su puni nazivi koncesionara.

(3) Na poleđini potvrde/smart kartice u sredini se nalazi međunarodni znak pristupačnosti, ispod kojeg je upisan tekst »Smart card«, te serijski broj smart kartice, a u sva četiri kuta nalaze se simboli koncesionara.

(4) Potvrda/smart kartica jedinstvena je za cijelo područje Republike Hrvatske.

(5) Izgled i sadržaj potvrde/smart kartice prikazan je na crtežu u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Članak 9.

(1) Hrvatske autoceste d.o.o. vode upisnik o izdanim potvrdama/smart karticama.

(2) Upisnik o izdanim potvrdama/smart karticama Hrvatske autoceste d.o.o. dostavljaju Ministarstvu jednom mjesečno.

Članak 10.

(1) Potvrda/smart kartica vrijedi samo uz prometnu dozvolu.

(2) Na zahtjev ovlaštene osobe vozač je dužan dati na uvid potvrdu/smart karticu i prometnu dozvolu osobnog automobila.

(3) Potvrde/smart kartice koje su neispravne ili kojima je istekao rok oduzet će se odmah na naplatnim postajama, a korisnik će snositi odgovornost sukladno posebnom propisu.

IV. POSTUPAK IZDAVANJA RJEŠENJA

Članak 11.

(1)Pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine osobe s invaliditetom podnose Ministarstvu.

(2) Uz zahtjev se prilaže:

 • preslika prometne dozvole i knjižice vozila, iznimno ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila,
 • rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
 • rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata.

(3) Ukoliko se iz rješenja iz stavka 2. točke 1. 2. i 3. ovoga članka ne može utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju od 60% i više, koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta, osoba s invaliditetom dužna je uz zahtjev priložiti:

 • nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ili po Odluci potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o postupku, uvjetima i načinu ocjene postotaka oštećenja donjih ekstremiteta ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

(4) Nakon provedenog postupka, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o javnim cestama i ovim Pravilnikom, Ministarstvo donosi rješenje kojim se utvrđuje osobi s invaliditetom pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine.

(5) Na temelju rješenja iz stavka 4. ovoga članka, osoba s invaliditetom podnosi zahtjev za izdavanje naljepnice ovlaštenoj stručnog organizaciji, a za izdavanje potvrde/smart kartice Hrvatskim autocestama d.o.o.

(6) Osoba s invaliditetom dužna je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje prava iz ovoga Pravilnika u roku od 15 dana, od dana nastanka promjene.

(7) Rješenja iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Hrvatskom registru osoba s invaliditetom jednom mjesečno.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Potvrde/smart kartice izdane do stupanja na snagu ovoga Pravilnika zamijenit će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Osobe s invaliditetom koje su do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostvarile pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za dva ili više osobnih automobila, dužne su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem rješenja za osobni automobil kojim će ostvarivati navedeno pravo.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/06-02/47 Urbroj: 530-07-06-02 Zagreb, 20. prosinca 2006.
Ministar Božidar Kalmeta, v. R.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE (PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE)

Naputak u svezi Pravilnika

OBAVIJESTI O NOVIM ISKAZNICAMA ZA CESTARINE

Što je novo?

Prema novom Pravilniku propisanom iz odredba Zakona o javnim cestama, potrebno je u roku od 6 mjeseci (do 30.06.2007.) predati zahtjeve za izdavanje RJEŠENJA kojim se mogu ostvariti povlastice za dobivanje:

 • naljepnice kojom se označava osobni automobil u vlasništvu osobe s invaliditetom
 • potvrde/ kartice za osobe s invaliditetom za oslobađanje plaćanja cestarine

Pravo se može ostvariti SAMO:

 • na jedan automobil u vlasništvu
 • u jednoj kalendarskoj godini
 • ako je auto pravilno označen
 • ako njime upravlja osoba s invaliditetom
 • ili ako se osoba s invaliditetom nalazi u automobilu
Skip to content