AktivnostiNovostiProjektiRazličiti a jednaki

PRITISAK ZA PRISTUP

 INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt „Pritisak za pristup“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Ukupna vrijednost projekta, koji su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške programa Fonda, iznosi 88.390,14 EUR.

Trajanje projekta je 15 mjeseci u razdoblju od 01.09.2022. godine do 30.11.2023. godine.

Prijavitelj i korisnik projekta „Pritisak za pristup“ je Društvo multiple skleroze Brodsko – posavske županije, a Partneri na projektu su:

 1. Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco – Moto“;
 2. Policijska uprava brodsko – posavska;
 3. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom;
 4. Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko – moslavačke županije i
 5. Udruga Artepunkt Skandinavia.

Projekt „Pritisak za pristup“ doprinosi sljedećem prioritetnom programskom području: „Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta“.

Projekt „Pritisak za pristup“ primarno doprinosi programskom učinku „Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju“.

SAŽETAK PROJEKTA

Osobe s invaliditetom i osobe oboljele od multiple skleroze se često susreću s problemima  pristupačnosti, npr. kod u ulaska u muzej, pojedine javne ustanove, restorane; često se parkira na označena mjesta na kojima oni imaju prednost te neredovito ostvaruju prava na zdravstvenu rehabilitaciju.

Zagovaračkim i javnim kampanjama: „Želiš li se mijenjati za moje mjesto“, „Zdravstvena rehabilitacija“, „Arhitektonska pristupačnost“ i „Turistička pristupačnost“ u suradnji s predstavnicima javne vlasti želimo ukazati na njihove probleme te unaprijediti poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom.

Radijskim emisijama, dramama i jinglovima o ljudskim pravima, pristupačnosti u kojima će sudjelovati osobe s invaliditetom i osobe oboljele od multiple skleroze se želi povećati svijest šire javnosti o problemima osoba s invaliditetom te pridonijeti poboljšanju kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava.

Nakon provedenih kampanja očekujemo da će vozači pripaziti na parkiranje svojih vozila na parkirališnim mjestima označenim za osobe s invaliditetom;  očekujemo poboljšanje uvjeta za ostvarivanje prava na zdravstvenu rehabilitaciju te da će se poboljšati uvjeti za pristupačnost u pojedinim turističkim objektima i javnim ustanovama.

Projektni partner iz Norveške Artepunkt Skandinavia doprinijet će svojim inovativnim i kreativnim pristupom u izradi medijskih sadržaja (radiom drama) s ciljem upoznavanja šire javnosti o problemima i poteškoćama s kojima se OSI i osobe oboljele od multiple skleroze susreću.

Ciljana skupina, OSI i osobe oboljele od MS-a se susreću sa problemom kršenja temeljnih ljudskih kroz nedovoljno osiguranu arhitektonsku i turističku pristupačnost, te neredovito ostvarivanje prava na zdravstvenu rehabilitaciju.

Opći cilj projekta je unaprijediti poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava OSI kroz zagovaranje njihovih temeljnih prava na jednako postupanje, dok su ključne aktivnosti projekta zagovaračke i javne kampanje, predstavljanje rada i djelovanja OCD-a i savjetodavna pomoć ciljanoj skupini.

Specifični ciljevi projekta :

 1. Promicanje poštivanja ljudskih prava OSI kroz zagovaranje jednakog postupanja prema osobama s invaliditetom i osobama oboljelim od multiple skleroze.
 2. Povećanje svijesti šire javnosti o problemima OSI i drugih ranjivih skupina radi osiguravanja jednakosti u društvu i smanjenju diskriminacije prema OSI, te informiranje o međunarodnim standardima ljudskih prava.
 3. Poboljšanje kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava kroz informiranje i osnaživanje osoba s invaliditetom i osoba oboljelih od MS-a.

Multiplikacijski učinak projekta se ostvaruje kroz objave medijskih kampanja na području drugih županija (OBŽ, VŽ, SDŽ) te podjelom pdf verzije priručnika o pristupačnosti u turizmu županijskim turističkim zajednicama RH.

Multiplikacijski učinak projekta osiguran je i kroz konferenciju o projektu za širu javnosti, web stranicama Radija 92 FM i partnera, gdje će biti dostupne pdf verzije izrađenih materijala na projektu za preuzimanje.

Kroz aktivnosti organizacijskog razvoja ojačat će se partnerska suradnja na projektu te osigurati temelji za daljnju nadogradnju projektnih aktivnosti, kao i za nove projekte.

Uloga prijavitelja, partnera i projekta je promicati poštivanje ljudskih prava OSI zagovaranjem jednakog postupanja prema OSI, povećanjem svijest šire javnosti o problemima OSI.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 1. Zagovaračke kampanje

1.1. Zagovaračka kampanja „Želiš li se mijenjati za mjesto“

1.2. Zagovaračka kampanja poboljšanja zdravstvene rehabilitacije

1.3. Zagovaračka kampanja arhitektonske pristupačnosti

1.4 Zagovaračka kampanja turističke pristupačnosti

 • Javne kampanje

2.1 Medijska kampanja na temu zdravstvene rehabilitacije

2.2 Medijska kampanja na temu arhitektonska pristupačnost

2.3 Medijska kampanja na temu turistička pristupačnost sadržava

2.4 Promocija i podizanje svijesti o međunarodnim standardima o ljudskim pravima

 • Javno predstavljanje rada i djelovanja OCD-a
 • Savjetodavna pomoć OSI i oboljelima od MS-a žrtvama kršenja ljudskih prava

Kontakt osoba: Mia Mihić, voditeljica projekta

e-pošta: info@dmsbpz.hrmia.mihic.hr@gmail.com

Web stranica za više informacijahttps://www.dmsbpz.hr/

“Projekt “Pritisak za pristup” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova”;

Ova web objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko – posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda”

MEĐUNARODNI STANDARDI O LJUDSKIM PRAVIMA

Ljudska prava se odnose na pravnu, filozofsku i političku ideju prema kojoj svako ljudsko biće rođenjem bez obzira na svoj spol, porijeklo, državljanstvo stiče određena neotuđiva prava.

Osnova ljudskih prava je da su svi ljudi jednaki usprkos razlikama koje postoje između njih; načelo jednakosti kao i načelo nediskriminacije.

Temelj sustava zaštite ljudskih prava: Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima!

 • Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo, mora se štititi i poštovati!
 • Svatko ima pravo na slobodu i osobnu sigurnost!

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA prihvaćena od Opće skupštine Ujedinjenih naroda 10. 12.1948., smatra se međunarodnim standardom ljudskih prava.

Čl. 1.: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.“

Čl. 28.: „Svatko ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojemu se prava i slobode utvrđene ovom Deklaracijom mogu u punoj mjeri ostvariti“

Međunarodni dan ljudskih prava – 10. prosinca

Ljudska prava se kategoriziraju kroz tri generacije:

 • generacija građanska i politička prava
 • generacija gospodarska, socijalna i kulturna prava
 • generacija kolektivna prava

Međunarodne standarde i načela zaštite ljudskih prava Republika Hrvatska implementirala je u nacionalno zakonodavstvo kroz Ustav i kroz zakone.

Hrvatska Vlada kao temeljna polazišta uzima zaštitu temeljnih sloboda i prava svakog čovjeka. Posebna pozornost pridaje se zaštiti prava nacionalnih manjina, osoba s invaliditetom, djece i žena, kao i svih ugroženih skupina jer je kontinuirano podizanje razine zaštite ljudskih prava.

(EUROPSKA) KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Temeljna ljudska prava :

 1. Dostojanstvo: ljudsko dostojanstvo, pravo na život, pravo na integritet osobe, zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne, zabrana ropstva i prisilnog rada,
 2. Slobode: pravo na slobodu i sigurnost, poštovanje privatnog i obiteljskog života, zaštita osobnih podataka, pravo na stupanje u brak i pravo na osnivanje obitelji, sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi, sloboda izražavanja i informiranja, sloboda okupljanja i udruživanja, sloboda umjetnosti i znanosti, pravo na obrazovanje, sloboda izbora zanimanja i pravo na rad, sloboda poduzetništva, pravo na vlasništvo, pravo na azil, zaštita u slučaju udaljavanja, protjerivanja ili izručenja
 3. Jednakost: jednakost pred zakonom, nediskriminacija, kulturna, vjerska i jezična raznolikost, ravnopravnost žena i muškaraca, prava djeteta, prava starijih osoba, integracija osoba s invaliditetom
 4. Solidarnost: pravo radnika na informiranje i savjetovanje u poduzeću, pravo na kolektivno pregovaranje i djelovanje, pravo na pristup službama za posredovanje pri zapošljavanju, zaštita u slučaju neopravdanog otkaza, pošteni i pravični radni uvjeti, zabrana rada djece i zaštita mladih pri radu, obiteljski i profesionalni život, socijalna sigurnost i socijalna pomoć, zdravstvena zaštita, pristup službama od općeg gospodarskog interesa, zaštita okoliša, zaštita potrošača
 5. Prava građana: pravo glasovati i biti biran na izborima, pravo na dobru upravu, pravo pristupa dokumentima, pravo na podnošenje peticije, sloboda kretanja i boravka, diplomatska i konzularna zaštita
 6. Pravda: pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje, pretpostavka nedužnosti i pravo na obranu, načela zakonitosti i razmjernosti kaznenih djela i kazni, pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen za isto kazneno djelo

! Svaki građanin može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju ili posebnim pravobraniteljima (pravobranitelj za osobe s invaliditetom), ovisno o vrsti povredi ljudskih prava.

Web stranica za više informacijahttps://www.ombudsman.hr/

Letak o Međunarodnim standardima o ljudskim pravima

Standardi ljudskih prava

OVDJE MOŽETE POGLEDATI LETAK ” Međunarodni standardi o ljudskim pravima Projekt „Pritisak za pristup“ “

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content